top of page

Privacy Policy

Wij respecteren jouw Privacy

 

 

Chilibri BV respecteert je privacy. Deze privacy policy is van toepassing op de bescherming van jouw persoonsgegevens en is in regel met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018.

VERZAMELING EN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
Chilibri BV registreert je persoonsgegevens doordat je je aanmeldt voor een opleiding, een online-opleiding of een persoonlijke sessie. Je verstrekt ons zelf de gevraagde gegevens.

Om in te schrijven voor de opleidingen en de nieuwsbrief vragen wij je om ons jouw naam en voornaam, telefoonnummer, adres en e-mail adres te bezorgen. Om te kunnen factureren vragen wij je tevens jouw praktijkgegevens. De gegevensverwerving gebeurt aan de hand van standaard (inschrijf)formulieren en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 en de General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt en waaraan alle Europese organisaties zich moeten houden inzake persoonlijke gegevens, heb je te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.


GEBRUIK VAN JE GEGEVENS

Je gevens worden enkel gebruikt om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen :
- voor boekhouding, betaling, facturatie;
- voor mailing via nieuwsbrieven en email;
- om te bellen in dringende gevallen voor annulering of verplaatsing van individuele sessies of groepslessen;

Je gegevens worden veilig bewaard en niet gedeeld met derden.
Je gegevens kunnen intern wel gebruikt worden voor statistische doeleinden.


COMMUNICATIE OVER PERSOONSGEGEVENS

Chilibri BV wordt vertegenwoordigd door Heinrike Bergmans, zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Klik je vanuit de website van Sarafijn door naar één van de overige docenten, dan is hun privacy policy van toepassing.
Iedere communicatie hierontrent kan gevoerd worden met
Heinrike Bergmans

Antwerpsedreef 51

2980 Zoersel

België

Mobiel - +32 476 905 003

Mail info(@)sarafijn.be

Wil je inzage in je persoonlijke gegevens of wil je wijzigingen aanbrengen, dan dien je - samen met je verzoek - je te legitimeren door een kopie van je identiteitskaart.
Indien je verzoek terecht is, zal Chilibri BV je verzoek inwilligen.

Je hebt de mogelijkheid klacht in te dienen bij de privacycommissie via https://www.privacycommission.be/nl of via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

COOKIES VAN DEZE SITE

 

Zoals de meeste websites gebruikt onze website cookies om van jouw bezoek een aangename ervaring te maken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer geplaatst worden wanneer je websites bezoekt.
Onze cookies helpen ons
- de website te laten werken zoals jij verwacht;
- jou een login te besparen telkens je de website bezoekt, ook de online-opleidingen;
- de snelheid en veiligheid van de website te verbeteren;
- bij onze marketing.

We gebruiken cookies NIET om
- persoonlijke informatie te bekomen over jou;
- gevoelige informatie in te winnen;
- gegevens door te spelen aan adverteerders;
- persoonsgegevens te delen met derden.

Wij gebruiken Google Analytics en Mailchimp om bezoekerstatistieken te consulteren zoals het aantal bezoekers, bezoekduur, geconsulteerde pagina’s enz. Dit helpt ons om onze site te verbeteren.
Deze ‘analytics’ programma’s leren ons ook hoe bezoekers op onze site beland zijn (b.v. via zoekmachine) en of zij hier reeds vroeger geweest zijn.

Wanneer je onze website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd zoals hierboven beschreven.

Heb jij vragen, aarzel niet ons te contacteren via mail of telefonisch op +32 476 905 003

We respect your Privacy


Chilibri BV respects your privacy. This privacy policy applies to the protection of your personal data and is in line with the new European General Data Protection Regulation (AVG), which comes into force on 25 May 2018.

COLLECTION AND REGISTRATION OF PERSONAL DATA
Chilibri BV registers your personal data by registering for a study programme, an online training programme or a personal session. You provide us with the requested data yourself.

In order to register for the programmes and the newsletter, we ask you to provide us with your surname and first name, telephone number, address and e-mail address. In order to be able to invoice, we also ask you for your practical details. The acquisition of data is done on the basis of standard (registration) forms and will be treated in the strictest confidence.

In accordance with the law of 8 December 1992 on the protection of privacy, the Royal Decree of 4 April 2003 and the General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into force on 25 May 2018 and to which all European organisations must adhere with regard to personal data, you have the right at all times to access, amend and delete this data.


USE OF YOUR DATA

Your data will only be used to ensure that our services run as smoothly as possible:
- for accounting, payment, invoicing;
- for mailing via newsletters and email;
- to call in urgent cases for cancellation or relocation of individual sessions or group lessons;

Your data will be kept safe and will not be shared with third parties.
However, your data can be used internally for statistical purposes.


COMMUNICATION ABOUT PERSONAL DATA

Chilibri BV is represented by Heinrike Bergmans, it is responsible for the processing of personal data, as stated in this privacy statement. If you click through to one of the other teachers from Sarafijn's website, their privacy policy will apply.
Any communication about this can be made with
Heinrike Bergmans
Antwerpsedreef 51
2980 Zoersel
Belgium

Mobile - +32 476 905 003

Mail info(@)sarafijn.be

If you wish to inspect your personal details or make changes, you must - together with your request - identify yourself by means of a copy of your identity card.
If your request is justified, Chilibri BV will grant your request.

You can submit a complaint to the privacy committee via https://www.privacycommission.be/nl or via the Commission for the Protection of Privacy, Drukpersstraat 35, 1000 Brussels.

 


COOKIES FROM THIS SITE

Like most websites, our website uses cookies to make your visit a pleasant experience.

Cookies are small text files that are placed on your computer when you visit websites.
Our cookies help us
- make the website work as you expect it to;
- save you a login every time you visit the website, including the online courses;
- improve the speed and security of the website;
- in our marketing.

We do NOT use cookies to
- obtain personal information about you;
- collect sensitive information;
- pass on data to advertisers;
- Share personal information with third parties.

We use Google Analytics and Mailchimp to consult visitor statistics such as number of visitors, length of visit, pages consulted, etc. This helps us to improve our site.
These 'analytics' programmes also teach us how visitors have ended up on our site (e.g. via search engines) and whether they have been here before.

When you visit our website, you declare your agreement with this data collection intended as described above.If you have any questions, don't hesitate to contact us by mail or phone on +32 476 905 003.

 

Privacy Policy ENG
bottom of page